top of page

2013

We Started from 

2017

Our company started to

2016

We Started to  

Anchor 1
WHO ARE WE ?

WE ARE PAYMENT FACILITATOR AND TECHNOLOGY PROVIDER, DIGIO PROVIDES INNOVATION WITH UNDERSTANDING IN CUSTOMER INSIGHT AND PAYMENT SECURITY.

10+

YEARS

Making Payment Solution

30+

BANK AND CORP

We working with

99%

SATISTIFIED

from our customers

OUR MISSIONS

Our Mission is

"WE WORK EACH AND EVERYDAY

TO HELP OTHER GROW THEIR BUSINESS"

Staff Meeting

ทีมดีไซน์เนอร์ นักพัฒนา และทีมงานของ Digio เราทำงานด้วยความเข้าใจผลิตภัณฑ์และปัญหาของลูกค้าอย่างตรงจุด เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจ เราใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและสังคมอันดีงามอย่างแท้จริง

WE BELIEVE IN . . .
01
USER AND CUSTOMER COMES FIRST

'User Friendly' คือ ส่ิงที่ Digio ยึดถือในทุกการทำ Project ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสบการณ์ใช้งานระบบ ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงประสบการณ์ในของลูกค้าที่ทำงาน

ร่วมกับเราก็ต้องเป็นมิตรและมาเป็นอันดับแรกด้วยเช่นกัน

02
CUSTOMER IS OUR FRIENDS

ลูกค้าเปรียบเสมือนคู่คิด-คู่ขาในการทำงาน เพราะคุณคือส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานของเราและร่วมมือกัน จึงเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเสมอ

03
WE DO ONLY WHAT BENEFITS YOUR BUSINESS

Digio คำนึงถึงเรื่องผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ตั้ง หาก solution ของเราไม่

จำเป็นในสถานการณ์ของธุรกิจลูกค้า จะไม่เกิดการยัดเยียดให้ลูกค้าใช้ เพียงเพื่อ

เราต้องการเงินจากลูกค้า

04
ALWAYS GET IT DONE ON TIME

'เวลาของทุกคนมีค่า' การส่งงานและบรรลุงานตามเป้าหมายที่ตั้งร่วมกับลูกค้า

อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

INTERESTING?
LET'S WORK TOGETHER
DIGIO Location
DIGIO (HQ) RAMA9
bottom of page