MEEBILL

เรียกเก็บเงินง่ายๆผ่าน SMS คนซื้อจ่ายง่าย คนขายกระทบยอดสะดวก! 

อยู่ที่ไหนก็ส่งบิลได้ เงินเข้าเมื่อไหร่ ไลน์เด้งทันใจ แจ้งให้รู้ทันที

สามารถเพิ่มยอดขายด้วยการรับเงินง่ายๆ 

ผ่าน QR เงินเข้าบัญชีได้ง่ายๆ

สามารถเพิ่มยอดขายด้วยการรับเงินง่ายๆ 

ผ่าน QR เงินเข้าบัญชีได้ง่ายๆ

 

© 2019 DIGIO (THAILAND) CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED