top of page
header bg.png
Head object.png
jaijing digipay logo.png

จ่ายจริง ทันใจ จ่ายแล้วได้เงินชัวร์

cloudspeaker draw.png
QR Code พูดได้

ผู้ช่วยคนใหม่ของร้านค้า

​Jai Jing Cloud speaker ลำโพงอัจฉริยะ

แจ้งเตือนรายการจ่ายเงิน เชื่อมต่อผ่าน Line

ใช้งานง่าย ไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่ม

jaijing partner.png

ฟีเจอร์หลักพร้อมใช้งาน

jaijing scan.png

สแกน QR Code
เพื่อโอนเงินให้ร้านค้า

jaijing sound noti.png

Jai Jing แจ้งรายการ
โอนเงินด้วยเสียงผ่าน
QR Speaker

jaijing line pay.png

ไม่ต้องถ่ายสลิป
ดูรายการเงินเข้าผ่าน LINE ได้ Real time

jaijing line summary.png

ดูสรุปรายการขาย
ผ่าน LINE

ลงทะเบียน เพียงไม่กี่ขั้นตอน

1

2

3

4

MacBook Pro.png

ลงทะเบียนร้านค้าผ่าน
เว็บไซต์ Jai Jing

jaijing1.png

scan QR Code บัตรร้านค้าเพิ่มเพื่อน Jai Jing

jaijing2.png

เลือกปุ่ม
“ลงทะเบียนร้านค้า”
ใน Jai Jing LINE OA

jaijing3.png

ลงทะเบียนด้วยรหัส
เปิดใช้งาน และ
เบอร์โทรศัพท์

bottom of page