top of page

จบ ครบ ! เรื่องใบกำกับภาษี

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจ

e - TAX by PIMBILL

signess.png
app-icon.png

ภาษีออนไลน์ ...

เเค่เรื่องง่ายๆสำหรับคุณ

logo.png

ลดค่าใช้จ่ายในการ Operation

ลดโอกาสเสี่ยงในการส่งภาษีช้า

จบ ครบ ในที่เดียว

เพิ่มความถูกต้องในการส่งข้อมูลให้ลูกค้า

เเละกรมสรรพากร

logo_tranparent.png
logo_tranparent.png
logo_tranparent.png
41111.png
เเพลตฟอร์มจัดการเอกสาร
 • เชื่อมต่อเเละนำเข้าข้อมูลภาษี

 • รายงานภาษีเเละรายงานการใช้งาน

 • รองรับขั้นตอน Maker เเละ Checker

 • Web portal ใช้งานได้ครอบคลุม

4222.png
สมัครเเละนำส่งสรรพากร
 • ออกใบ Certificate

 • สมัครใช้บริการภาษีออนไลน์

45555.png
 • ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล

     เเละSMS

 • ปรับเปลี่ยนเทมเพลต PDF ตามอัตลักษณ์

     ขององค์กร

บริการส่งเอกสารให้ลูกค้า
44442.png
ระบบเรียกเก็บเงินออนไลน์
ทางพร้อมเพย์เเละบัตรเครดิต
46666.png
เชื่อมต่อขึ้นระบบรวดเร็ว

 • รองรับการนำเข้าข้อมูลผ่านหลากหลาย

     ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น Website , SFTP

     API หรือ CSV

จบ ครบ ที่ PIMBILL

4333.png
ข้อมูลถูกต้องเเละปลอดภัย
 • ระบบตรวจสอบข้อมูลตามกรมสรรพากร

 • ลดขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล

 • ระบบจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย

สมัครใช้บริการ

กรุณากรอกข้อมูลจากนั้นรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

Anchor 1
bottom of page