top of page
Search

สร้างข้อมูลลูกค้า

ในการสร้างใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าหลายๆท่าน ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลเป็นจำนวนมาก เพื่อลดขั้นตอนการสร้างใบแจ้งหนี้ การสร้างข้อมูลลูกค้าไว้ในระบบ จะช่วยให้สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น


โดย ผู้ใช้งานระบบ สามารถสร้างข้อมูลผู้รับ/ลูกค้า ได้ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้


1. Login เพื่อเข้าสู่ระบบ EIPP

2. เลือก เมนู 'ผู้รับ/ลูกค้า' > เลือก เมนูย่อย 'รายการผู้รับ'

3. เมื่อเข้าสู่หน้า จัดการผู้รับบิล กดปุ่ม 'สร้าง' ทางด้านขวามือของจอ

4. กรอกข้อมูลผู้รับ โดยกรอก รหัสอ้างอิงผู้รับ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ อีเมล

- ช่องอื่นนอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น สามารถเลือกกรอกหรือไม่ก็ได้

5. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย > กดปุ่ม 'สร้างผู้รับ'


เมื่อสร้างข้อมูลลูกค้าบนระบบ เสร็จเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อความ "Create Recipient Successful." และ แสดงข้อมูล ลูกค้าในตาราง จัดการผู้รับบิล


37 views

Recent Posts

See All

ในการสร้างใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าหลายๆท่าน ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลลูกค้าเป็นจำนวนมาก เพื่อลดขั้นตอนการสร้างใบแจ้งหนี้ การสร้างข้อมูลลูกค้าไว้ในระบบจึงมีความจำเป็น ซึ่งจะช่วยให้สามารถสร้างใบแจ้งหนี้จำนว

ในการสร้างใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าหลายๆท่าน ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลลูกค้าเป็นจำนวนมาก เพื่อลดขั้นตอนการสร้างใบแจ้งหนี้ การสร้างข้อมูลลูกค้าไว้ในระบบจึงมีความจำเป็น ซึ่งจะช่วยให้สามารถสร้างใบแจ้งหนี้จำนว

โดย ผู้ใช้งานระบบ สามารถสร้าง ใบแจ้งหนี้ ได้ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. Login เพื่อเข้าสู่ระบบ EIPP 2. เลือก เมนู 'ใบแจ้งหนี้' > เลือก เมนูย่อย 'รายการทั้งหมด' 3. เมื่อเข้าสู่หน้า รายการใบแจ้งหนี้/บิล ก

bottom of page