top of page
Search

Making A Career

ทำงานในบริษัทมีตำแหน่งและความก้าวหน้าในการการทำงานอย่างไรบ้าง? เป็นคำถามที่มักจะได้ยิน feedback จากน้อง ๆ ตอน 1-1 อยู่บ่อย แล้วการที่พนักงานจะมีความก้าวหน้าในอาชีพและตำแหน่งที่ทำในองค์กรนั้นเกิดจากอะไร?


หากเราพอใจที่จะให้บริษัททำงานเหมือนเดิม ทำเท่าเดิม มีรายได้เท่าเดิม แปลว่าเราจะต้องควบคุมต้นทุนให้เท่าเดิม พนักงานอาจจะไม่มีเงินเดือนเพิ่มในที่สุดพนักงานก็จะลาออกหางานใหม่ ที่เงินเดือนมากกว่าเดิม ฉะนั้น หากเราต้องการสร้างบริษัทให้เติบโตขึ้น เพื่อจะได้สร้างโอกาสให้พนักงานมี Career Path ที่ก้าวหน้า ทางเดียวที่จะทำได้คือทำให้บริษัทเติบโต


เมื่อบริษัทเติบโตขึ้น มีรายได้มากขึ้น กำไรมากขึ้น หน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนก็จะมากขึ้นพร้อม ๆ กับผลตอบแทนที่จะต้องเติบโตสอดคล้องกันไปเช่นกัน


Job Titles


เรามีหลักเกณฑ์ในการประเมิณพนักงานที่ทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ แต่ละคนว่าจัดอยู่ใน Level ใดของตำแหน่งนั้นๆ โดยเกณฑ์ที่อยู่ข้างล่างนี้ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดและไม่ได้เป็นรายการตรวจสอบที่แน่นอน แต่เป็นเพียงแค่แนวทางในการพัฒนาตัวเองของพนักงานในแต่ละตำแหน่งเท่านั้น


โดยเกณฑ์ทั้งหมดเป็นเพียงตัวอธิบายลักษณะงาน, ความสามารถ และความรับผิดชอบของตำแหน่งในแต่ละ Level เพื่อให้น้องๆตรวจสอบตัวเองว่าน้องๆนั้นเหมาะสมที่จะอยู่ Level ใด เนื่องจาก Level ต่างๆจะส่งผลที่ผลตอบแทนและความรับผิดชอบที่น้องๆจะได้รับมากขึ้นตามแต่ละ Level


หากใครอ่านแล้วคิดว่าตำแหน่งที่ตัวเองอยากทำไม่มีในนี้ก็อย่างเพิ่งตกใจ หรือน้อยใจไป ทีมอาจจะเขียนได้ไม่ครบทุก ๆ ตำแหน่ง หรือหากว่าใครคิดว่าตำแหน่งที่บริษัทมีไม่ตรงกับสิ่งที่อยากทำ ลองมาคุยกัน เดี๋ยวเราช่วยกันสร้างตำแหน่งใหม่ ๆ ให้ :)


ตำแหน่งงานในบริษัทดิจิโอทั้งหมด


 

Pay & Promotion


บริษัทมีขั้นตอนพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนัสสำหรับพนักงานที่เริ่มทำงานไม่น้อยกว่าวันที่ 1 เดือนมิถุนายนของปีที่ผ่านมา ปีละ 1 ครั้งในเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งจะจ่ายรวมถึงส่วนต่างย้อนหลังของเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ โดยโบนัสจะขึ้นอยู่กับผลกำไรของบริษัทในแต่ละปี ผลประกอบการและประสิทธิภาพการทำงานของทีมและพนักงานแต่ละคน


ในช่วงต้นปี บริษัทจะมีการทำประเมินการทำงานของปีที่ผ่านมา (Performance Feedback) และตั้งเป้าหมายของปีปัจจุบันร่วมกันกับพนักงานแต่ละคน รวมถึงการพูดคุยและรับฟัง Feedback การทำงานในมุมมองของทั้งสองฝ่าย


เราแนะนำว่าหากในระหว่างการทำงานมีข้อคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทน เช่น ต้องการค่าตอบแทนที่สูงขึ้นจะต้องรับผิดชอบงานเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง หรือคิดว่างานที่รับผิดชอบอยู่ในควรได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ทุกคนสามารถติดต่อพูดคุยกับหัวหน้างานได้ เพื่อทำความเข้าใจ และหาทางออกให้กับทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม


 

Mobile Developer / Full Stack Developer


Junior Developer

 • มีพื้นฐานในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะปัญหาที่ดี (Logical and Critical Thinking)

 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบเป็นอย่างดี (Basic OOP, Data Structure, Database Design, Basic Network and Security)

 • มีความเชี่ยวชาญ สามารถใช้ภาษาในการพัฒนาโปรแกรมได้ดี (Basic language and framework are mastered)

 • สามารถใช้คำสั่งพื้นฐานของ Command Line ได้คล่องแคล่ว (Linux command, Powershell, Scripting, etc)

 • พัฒนาและแก้ไขปัญหาตามขอบเขตและเวลาที่กำหนดไว้จากทีมงาน

 • มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับหมอบหมาย

 • ยังจำเป็นให้มีคนมา Review Code ที่ตนเองเขียน (Coding Quality)

 • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 1-3 ปี


Developer

 • เชี่ยวชาญการใช้ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในระดับพื้นฐานและในระดับสูง

 • สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาซอฟต์แวร์ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

 • สามารถสื่อสารกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม

 • ให้คำปรึกษาพร้อมแนวทางการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้ junior และ developer ได้ (Knowledge Sharing)

 • สามารถออกแบบระบบที่มีความซับซ้อนในระดับพื้นฐานถึงกลางได้ (Database Design, Application Architecture, Design Pattern Approach)

 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างน้อย 2-5 ปี


Senior Developer

 • สามารถรับผิดชอบงานด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องมีคนดูแล (Manager of one)

 • ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา ดูแลทีมงานได้ (Mentoring)

 • มีความเข้าใจในรายละเอียดของระบบที่พัฒนาและรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

 • สามารถทำให้แนวคิด ไอเดีย โปรดักส์/บริการ ที่จะทำ กลายเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้จริง ตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยตนเองได้

 • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถในเชิงลึกของภาษาและ Framework ที่ใช้ในการพัฒนาอย่างน้อย 1 ภาษา มีความรู้พื้นฐานพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่า 2 ภาษา และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

 • มีความรู้ ความสามารถพื้นฐานของภาษาพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่น้อยกว่า 2 platforms

 • มีประสบการณ์ทำงานเฉพาะทางในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างน้อย 6-9 ปี


Lead Developer

 • ดูแลและจัดการทีมที่มีขนาดขนาดกลางหรือใหญ่ให้บรรลุเป้าหมายได้ (Executive/Manager)

 • กำหนดและรักษามาตรฐานในการทำงานของทีม และบริษัทดิจิโอได้

 • สามารถควบคุมการพัฒนาระบบที่มีความซับซ้อนได้มากกว่า 2-3 โครงการพร้อมกัน

 • มีทักษะในการสื่อสารกับคนในองค์กรและลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม

 • พัฒนากระบวนการ วิธีการต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์และปรับปรุงระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป


 

Quality Assurance (QA)


QA คือ คนที่จะทำงานร่วมกับทีมเพื่อคำนึงคุณภาพของงานตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการพัฒนา ช่วยกันตรวจสอบและหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด รวมถึงนำเสนอเครื่องมือหรือกระบวนการต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการเพิ่มคุณภาพของงาน สำหรับเราแล้ว QA คือคนสำคัญคนหนึ่งในทุกขั้นตอนของการส่งมอบงานที่เราพัฒนาขึ้นให้แก่ลูกค้า เช่น


Requirement Analysis

 • เข้าใจระบบงาน ความต้องการ และวัตถุประสงค์ของฟีเจอร์กำลังพัฒนา

 • ร่วมกำหนด Acceptance Criteria

System Design

 • หาช่องโหว่/ข้อผิดพลาด ตั้งแต่ช่องโหว่/ข้อผิดพลาดยังไม่เกิด เพื่อป้องกัน

 • ร่วมออกแบบระบบว่าควรคำนึงถึงการใช้งานในรูปแบบใดบ้าง

Development

 • ร่วมมือกับทีมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

 • ทดสอบให้มั่นใจได้ว่าระบบทำงานได้ตาม Acceptance Criteria

 • ร่วมนำเสนอฟีเจอร์ / สิ่งที่แก้ไขไปให้กับลูกค้า รวมไปถึงแนะนำการใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น

Deployment

 • เข้าใจในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข และคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อหาวิธีป้องกัน

 • ทดสอบให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขนี้ ทำงานตรงตามความต้องการ

 • ร่วมมือกับทีมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

 • จัดทำคู่มือหรือคำแนะนำการใช้งาน


Junior Quality Assurance

 • เข้าใจในพื้นฐานกระบวนการการควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์

 • เข้าใจการทำงานของระบบงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ทั้งเชิงการใช้งาน และเชิงเทคนิคเบื้องต้น

 • สามารถทำการทดสอบระบบงาน วิเคราะห์ และจัดทำสรุปรายงานการทดสอบระบบได้ (Trouble Shooting, Reproducing, Reporting)

 • มีความเข้าใจพื้นฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Basic computer programming, SQL, Database, Web Service)

 • ทักษะการใช้ Excel ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง


Quality Assurance

 • มีทักษะในการทำการทดสอบในรูปแบบต่างๆ เช่น การทดสอบประสิทธิภาพในการรองรับผู้ใช้งาน (Performance Testing) การทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องแบบอัตโนมัติ (Automate Test) เป็นต้น

 • หาเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทีม เช่น นำข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างรายงาน (SQL, Logging, Debugging, Reporting)

 • เข้าใจในระบบงานที่รับผิดชอบ ประเมินผลกระทบได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข (Change Management)

 • แนะนำการใช้งาน การแก้ปัญหาแก่ลูกค้าได้

 • เมื่อเกิดปัญหา สามารถตรวจสอบและระบุหาสาเหตุของปัญหาได้


Senior QA

 • ถ่ายทอดทักษะต่างๆ ในด้านการควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ให้กับทีม

 • สร้างมาตรฐาน รูปแบบการทำงาน รวมถึงเครื่องมือต่างๆ อย่างเหมาะสม ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับทีม

 • มีความเข้าใจในระบบงานโดยละเอียด สามารถนำเสนอโซลูชั่นหรือแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ได้


 

Full Stack Designer


เนื่องจากบริษัทดิจิโอ เป็นบริษัทที่เน้นเรื่องการทำ Turnkey Solution หรือการนำเสนอกระบวนการทำงานแบบ end to end ให้กับลูกค้า และเรายึดถือหลักการการเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าของเรา ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามามีบทบาทในการออกแบบทุกอย่างของโครงการ จะต้องสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้า และการทำงานขององค์กรได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถผลิตงานออกแบบเพื่อสื่อสารได้ครอบคลุมในทุกๆด้าน โดยมุ่งเน้นไปในเรื่องการใช้งานมีประสิทธิภาพเป็นหลัก แล้วจึงออกแบบเรื่องความสวยงานตามมา (Forms Follow Function)


โดย Designer ของบริษัทดิจิโอ ควรมีความสามารถในการสื่อสารและออกแบบได้ทั้งบนงานสื่อ 2D และออกแบบระบบที่ต้องมีผู้ใช้งานเข้ามา interact (User Interface) มีรสนิยมที่ดี เป็นผู้ที่ศึกษาหรือตามกระแสการออกแบบอยู่เสมอ


Full Stack Designer มีขอบเขตการทำงานในแต่ละขั้นดังนี้Junior Designer


Junior Designer เป็นตำแหน่งขั้นแรกสุดของสายงานนี้ โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานในสายการออกแบบ 1-3 ปี สามารถแยกแยะผลงานที่ดีและยังมีข้อบกพร่องได้ ทั้งในเรื่องการใช้งานและความสวยงาม


มีขอบเขตความคาดหวังดังนี้

 • สามารถฟัง ดู และสรุปประเด็นความต้องการของผู้ใช้งานได้ ต้องสามารถสื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจด้วย การ visualise ได้

 • เข้าใจพื้นฐานการทำงานของแอพพลิเคชั่นและโปรแกรมต่างๆเป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ที่มีต่อยอดในการออกแบบ UX/UI ได้

 • คุ้นเคย Tools ที่ใช้ในการทำ User Experience Design เช่น การทำ User Analyst, การทำ User Journey และการทำ Persona

 • สามารถสื่อสารใจความสำคัญผ่านออกแบบงานกราฟฟิคเบื้องด้น ด้วยโปรแกรม AI และ PS ได้

 • เข้าใจการเขียน HTML/CSS เบื้องต้น เพื่อนำมาออกแบบเป็น Wireframe และ User Interface ผ่านเครื่องมือ Figma หรือ Sketch ได้ดี

 • มีทักษะการเล่าเรื่องที่ดี (Story Telling) เช่น สามารถคิดเนื้อหา และออกแบบไฟล์นำเสนอได้ด้วยเครื่องมือ Power Point หรือ Keynote

 • สามารถออกแบบตาม guildeline ที่บริษัทกำหนดได้อย่างถูกต้อง


Designer


Designer เป็นลำดับขั้นถัดมา โดยต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานและเข้าใจในเนื้อหาความรับผิดชอบของตนเอง สามารถเป็นผู้ริเริ่มและมอบหมายงานให้ตนเอง จากการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เข้าใจและสามารถแยกแยะงานออกแบบที่ดีได้


มีขอบเขตงานดังนี้

 • สามารถดำเนินการเก็บ Requirement ของลูกค้า วิเคราะห์และสรุปงานได้ด้วยตนเอง

 • เป็นผู้กำหนดทิศทาง หรือ guildeline ของงานออกแบบของบริษัท เพื่อให้ผู้อื่นสามารถนำไปทำงานต่อได้

 • เป็นผู้นำในการศึกษาเทคโนโลยี หรือช่องทางใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

 • กรณีมีโจทย์ที่ต้องสร้างระบบที่ไม่ซับซ้อน Designer ต้องสามารถเลือกใช้เครื่องมือ หรือ Platform สำเร็จรูปที่มีอยู่ เพื่อ deliver งานนั้นๆให้ได้

 • เข้าใจหลักการการเขียน Code สามารถแก้ไขงาน Frontend ได้ในเบื้องต้น


Senior Designer


Senior Designer คือผู้ที่ต้องรับผิดชอบการทำงานของตนเอง และต้องสามารถตรวจรับงานของผู้อื่นได้ ต้องมีรสนิยมในการออกแบบที่ดี สามารถกำหนดทิศทาง Key Messege โดยรวมของบริษัทได้ และต้องมีความรู้ในเรื่องการ Coding สามารถทำงานไปด้วยกันกับ Developer ได้เป็นอย่างดี


มีขอบเขตการทำงานดังนี้

 • สามารถรับผิดชอบงานให้สำเร็จด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องมีคนดูแล

 • มองเห็นภาพกว้างของบริษัท และเข้าใจ product ทั้งหมด เพื่อให้สามารถกำหนดทิศทาง Key Messege ให้กับบริษัทได้

 • เชี่ยวชาญในการเขียน HTML /CSS และศึกษาการเขียนใหม่ๆอยู่เสมอ สามารถออกแบบและ Deliver งานได้ด้วยตัวคนเดียว

 • สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ Designer อื่นๆในบริษัท สามารถ share และสร้างหลักการการออกแบบที่ดีให้กับผู้อื่นได้


 

Implementer and Supporter


Implementer and Supporter เป็นตำแหน่งที่เป็นผู้ที่ทำงานให้สมบูรณ์ เป็นผู้ที่รับช่วงต่อจาก Developer เพื่อนำงานนั้นๆมา Deploy และต้องทดสอบระบบเพื่อยืนยันว่าระบบเราสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ Implementer และ Supporter จะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับระบบที่สุด เมื่อระบบถูกนำไปใช้งานแล้ว เมื่อมีกรณีที่ระบบมีปัญหา ตำแหน่งนี้ก็จะต้องเป็นผู้ที่ตรวจสอบระบบเบื้องต้น สรุปปัญหาและแจ้งกลับไปยัง Developer


ดังนี้ผู้ที่จะสามารถรับผิดชอบในตำแหน่งนี้ได้ดี จำเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี ต้องเป็นผู้ที่สามารถเขียนสรุปใจความได้ชัดเจน และสามารถประสานงานกับลูกค้า คนในทีม และพาร์ทเนอร์ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศได้


เนื่องจากงานของเราส่วนใหญ่เป็นระบบงานของธนาคาร ที่ต้องการความปลอดภัยสูง ระบบของเราจึงมักจะถูกติดตั้งที่ธนาคาร ทำให้พนักงานในตำแหน่งนี้อาจจะต้องประจำตามแต่ละธนาคารที่ตนเองรับผิดชอบและต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองสูง ต้องสามารถติดตั้ง และ set up ระบบได้ด้วยตนเอง มีความเข้าใจใน configuration สามารถเขียน Coding อย่างง่ายเพื่อใช้ในจัดทำ script ในการติดตั้งระบบได้ หรือเรียกดู Log เมื่อต้องการตรวจสอบการทำงานของระบบ


ตำแหน่งนี้มีลำดับขั้นดังนี้


Junior Implementer and Supporter


Junior Implementor เป็นตำแหน่งเริ่มต้นของผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการประสานงาน และมีความรู้ในด้านการเขียน script ขั้นพื้นฐาน เข้าใจการทำงานของระบบ และมีความใส่ใจกับงานที่ได้รับมอบหมาย


มีขอบเขตการทำงานดังนี้

 • มีทักษะการจับใจความ และสามารถสื่อสารได้ดี เนื่องจากตำแหน่งนี้ต้องปฎิสัมพันธ์กับลูกค้าเสมอ

 • เข้าใจการทำงานของระบบ และสามารถเรียกดูและอ่าน Log เพื่อประเมินสถานการณ์เบื้องต้นได้ สามารถแยกแยะระดับความเร่งด่วนของปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถประสานงานต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทันที

 • มีความใส่ใจและรอบคอบ เนื่องจากตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่จะต้องขึ้นระบบและเป็นด่านแรกในการทดสอบคุณภาพของงานที่นำส่ง โดยหากไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ จะทำให้ไม่สามารถมั่นใจในคุณภาพของงานได้ และอาจจะก่อให้เกิดปัญหาจากการทดสอบไม่ครบถ้วนในภายหลัง


Implementer and Supporter


Implementer and Supporter เป็นตำแหน่งที่ขยับขึ้นจาก Junior Implementer and Supporter โดยมีความแตกต่างที่ขอบเขตความรับผิดชอบที่ต้องรับผิดชอบระบบที่หลากหลายมากขึ้น เป็นผู้ที่ต้องสามารถให้ความสำคัญกับหลายโปรเจคพร้อมๆกันได้ และต้องมีความเชี่ยวชาญในด้าน Programming ในกรณีที่ต้องนำขึ้นระบบหรือตรวจสอบระบบเมื่อเกิดปัญหา ต้องสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง สามารถรับผิดชอบงานได้จบในคนเดียว
 

Product Manager / Business Development


PM เป็นตำแหน่งที่ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้อื่นอย่างเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านการบริหารจัดการทีมและการบริหารความคาดหวังจากลูกค้า สามารถดูแลภาพรวมของ Product ที่ตนเองดูแล และสามารถตัดสินใจเลือกวางแผนงานและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเองบนพื้นฐานหลักการ Mission และ Vision ของบริษัท


 • เข้าใจการทำงานของระบบทั้งหมดภายใต้ผลิตภัณฑ์ที่ตนเองดูแล สามารถให้คำแนะนำกรณีเกิดปัญหา หรือมีคำถามจากลูกค้าหรือคนในทีมได้ทันที

 • เข้าใจกลไกตลาด คู่แข่ง วัตถุประสงค์ จุดเด่นและจุดด้อยของ Product ที่ตนเองดูแล สามารถวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ เพื่อจัดลำดับความสำคัญและวาง Road Map ระยะยาวของ Product ได้ด้วยตนเอง เช่น การตรวจสอบตลาดเพื่อกำหนด Pricing ของ Product ตนเอง

 • สามารถมองเห็นพฤติกรรมที่สิ่งที่ดี และที่ควรปรับปรุงของทีม สามารถเสนอแนะแนวทางที่ควรจัดการ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงตาม Mission และ Vision ของบริษัท เพื่อสร้างคุณสมบัติที่เหมาะสมของพนักงาน

 • มีความน่าเชื่อถือ สามารถโน้มน้าวลูกค้าและเป็นที่พึ่งของคนในทีมได้

 • ต้องรีวิวและอนุมัติงานของคนในทีมได้ สามารถตัดสินใจและพร้อมที่จะรับผิดชอบสิ่งที่ตนเองตัดสินใจได้ด้วยตนเอง หรือแยกแยะความสำคัญของเรื่องที่ต้องตัดสินใจ กรณีเป็นเรื่องสำคัญจึงค่อยเสนอเรื่องกับ Product Manager Specialist ต่อไป

 • มองหาช่องทางในการทำงานใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อใช้ช่องทางนั้นๆ ในการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น สามารถใช้งาน Platform สำเร็จรูป ทดแทนการใช้ developer เพื่อพัฒนาระบบใหม่ขึ้นมา

 • สามารถทำความเข้าใจโจทย์ และ ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และเสนอแนะแนวทางการทำงานกับบุคคลภายนอกได้ บนพื้นฐานของการ reuse Product ตนเอง เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้า และสามารถ assumtion เพื่อประเมินขอบเขตงานเบื้องต้นให้กับลูกค้าได้ทันที

 • มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับและเคารพผู้อื่น


Product Manager Specialist


Product Manager Specialist เป็นผู้ที่ต้องมีประสบการณ์ในด้านการจัดการ และพัฒนา Product ไม่ต่ำกว่า 7 ปี โดยสามารถดูแลภาพรวมของ Product ทั้งบริษัท และบริหารทรัพยากร ทั้งในด้านของบุคคลากร การดำเนินธุรกิจ และโมเดลรายได้โดยรวมของบริษัทได้เป็นอย่างดี


ขอบเขตการทำงานมีดังนี้

 • มีทักษะการเจรจา การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี สามารถโน้มน้าวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ทำงานด้วย

 • สามารถคิด วิเคราะห์ ถึงเหตุและผลในแต่ละสถานการณ์ได้ถี่ถ้วน มีความละเอียดรอบคอบ และเข้าใจที่มาที่ไปของบริบทต่างๆ

 • สามารถสร้างพลังให้กับทีมด้วยทัศนคติที่เป็นบวก เพื่อให้ทีมสามารถพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • สามารถสร้างคนให้เก่ง เป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ทำงานด้วย โดยสามารถมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น และทำตัวอย่างให้เป็นต้นแบบกับผู้อื่นได้

 • สามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลากรได้ โดยเข้าใจลักษณะนิสัยและความสามารถของแต่ละบุคคล สามารถมอบหมายงานที่ตรงกับเป้าหมายและความเชี่ยวชาญของผู้นั้นๆได้

 • กำหนดเป้าหมาย และสร้างงานให้กับคนในบริษัทได้ตรงตาม Mission และ Vision ของบริษัท

 • ติดตามเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของตลาดและเทคโนโลยี สามารถ Keep Update ความรอบรู้ของตนเองตลอดเวลา

 • มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับและเคารพผู้อื่น 


629 views

Recent Posts

See All

Think Deep Think Around

Think Deep Think Around with ... What | Where | When | Who | Why/How หรือที่แปลตรงตัวว่า ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เป็นพื้นฐานของกระบวนความคิดที่เราอยากอยากให้พนักงานทุกคนตั้งคำถามทุกครั้งก่อ

How We Work

Communication Guideline (internal) เราเชื่อว่าการสื่อสารภายในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ การสื่อสารอยู่อยู่กับเราในทุกขั้นตอนกระบวนการการทำงานเลย ตั้งแต่การรับและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า การแบ่งหน้าที

ความรับผิดชอบต่อเวลางาน

Working Hours เรามีระเบียบปฏิบัติงานในที่ทำงานทั้งในบริษัท และการทำงานนอกสถานที่ โดยเวลาทำงานตามปกติของเราคือ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9:00 น. - 18:00 น. กรณีชดเชยเวลาเข้างาน เรายืดหยุ่นให้สามารถเข

Comments


bottom of page